صفحه اصلی » منـاقصات

مزایده ۹۶/۶/ م ز ع

آگهی مزایده عمومی ۹۶/۶/ م ز ع  ...

مناقصه عمومی به شماره ۰۰۱

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۶/۰۰۱/م ع ب/ پ ش      ...

مزایده عمومی به شماره ۱۸/۹۵/م زع

آگهی مزایده عمومی به شماره ۱۸/۹۵/م زع       ...

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹/۹۵/م ع

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۵/۹/م ع فرم ارزیابی  ...

مناقصه عمومی ۹۵/۳/م ع

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۹۵/۳/م ع   فرم ارزیابی  ...

مناقصه ۹۵/۲/ م ع

آگهی مناقصه عمومی به شماره ۲/۹۵/م ع   فرم ارزیابی  ...

مناقصه عمومی ۰۰۳

آگهی مناقصه عمومی شماره ۹۵/۰۰۳/م ع ب/پ ش  ...

آرم جدید پالایشگاه شیراز

آرم جدید پالایشگاه شیراز  ...